Algemene voorwaarden en gedragsregels t.b.v. chat apps en Forum van Stichting PCDokters

Stichting PCDokters biedt haar deelnemers (optioneel) aan om gebruik te maken van besloten groep chat apps alsmede een besloten forum. Deze zijn bedoeld voor onderlinge communicatie met andere deelnemers en kennisgevingen van de Stichting aan haar deelnemers. De apps groepen zijn de virtuele huiskamers van Stichting PCDokters.

De opgestelde gedragsregels vind je hier. Gedragsregels groep chat apps en Forum v1.1 (13-12-2016)

Algemene voorwaarden Stichting PCDokters

Artikel 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De Stichting: de Stichting PCDokters, statutair gevestigd in de gemeente Capelle aan den IJssel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60549149;
 • Het bestuur: het bestuur van de Stichting;
 • Deelnemers: een onderneming of zelfstandige actief in het werkgebied van ICT, welke zich als deelnemer heeft aangemeld en tevens is toegelaten na toetsing aan de door de Stichting gehanteerde normen;
 • Partners en Sponsors: Zakelijke partners en sponsors welke op enige wijze in verband staan tot de Stichting (leveranciers, sprekers, sponsoren etc.)
 • Producten en diensten: Producten en diensten welke, door middel van collectieve inkoop en gebruik van het netwerk van de Stichting tegen gereduceerd tarief aan deelnemers beschikbaar worden gesteld;
 • Leads: derde partijen welke zich tot de Stichting hebben gewend met een verzoek/opdracht.
 • Eindgebruikers: particuliere/zakelijke partijen welke kwalificeren als klanten/afnemers van deelnemers van de Stichting.

Artikel 2 – Doelomschrijving, activiteiten stichting

De Stichting is een non-profit organisatie met als doel het behartigen van de belangen van (zelfstandige) ICT-ers alsmede het verstrekken van een kwaliteitskeurmerk voor deelnemende bedrijven en ondernemers welke zich middels dit keurmerk jegens derden kunnen profileren.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere deelnemer, partner en sponsor vanaf het moment van leggen van het eerste contact tussen de betreffende partij en de Stichting, tot en met het formele einde van deelname dan wel de (contractuele) relatie welke tussen de Stichting en deze partij bestaat. Alle bedingen en bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn (mede) gemaakt ten behoeve van de bestuursleden respectievelijk alle deelnemers, partners en sponsors van de Stichting.

Artikel 4 – Aanvang deelname

 • Deelname aan de Stichting is enkel voorbehouden aan ondernemingen/ondernemers wiens kernactiviteiten zijn gelegen in de ICT branche. De Stichting behoudt zich het recht voor om aanvullende (toelating) eisen te stellen aan (potentiele) deelnemers. De actuele toelatingseisen zijn ten allen tijde in te zien op de website: https://pcdokters.nl/deelnemer-norm/
 • Iedere aanmelding zal door de Stichting worden getoetst aan hetgeen is bepaald op de website https://pcdokters.nl/deelnemer-norm/. Slechts wanneer aan elk van deze eisen is voldaan zal de Stichting over gaan tot formele acceptatie van een deelnemer. De Stichting behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om naar aanleiding van een aanmelding aan een iedere partij zonder opgaaf van redenen, aanvullende eisen voor deelname te stellen, dan wel deelname aan deze partij te weigeren.

Artikel 5 – Verplichtingen deelnemers

Deelnemers van de Stichting verbinden zich ertoe om op een actieve wijze in te spannen om mededeelnemers waar mogelijk juist en volledig bij te staan ten aanzien van relevante vraagstukken welke middels de verschillende communicatiekanalen van de Stichting (bijeenkomsten, forums en chatapplicaties) kenbaar zijn gemaakt.

Iedere deelnemer verbindt zich ertoe om de Stichting proactief te informeren over voorgenomen wijzigingen aangaande de bedrijfsvoering/organisatie van de betreffende deelnemer. Iedere deelnemer zal de stichting mits mogelijk voorafgaand, doch uiterlijk binnen dertig dagen na wijziging van de volgende zaken op de hoogte stellen:

 • Status inschrijving Kamer van Koophandel;
 • Status BTW ondernemerschap;
 • Contact- en website gegevens;
 • Adresgegevens;
 • Eigendomsverhoudingen/vennoten;

Iedere deelnemer verbindt zich ertoe het logo van de Stichting duidelijk zichtbaar te plaatsen op een iedere website welke u voor deelname bij de Stichting heeft aangemeld. Het betreffende logo dient bezoekers conform instructie van de Stichting door te verwijzen naar de website van de Stichting.

Artikel 6 – Vertegenwoordiging Stichting

Het is deelnemers niet toegestaan om op enige wijze in de hoedanigheid als deelnemer van de Stichting naar derden toe op te treden. Enkel het bestuur komt de bevoegdheid toe om namens de Stichting en haar deelnemers met derden te communiceren/de Stichting in rechte te binden. Deelnemers verbinden zich er toe om enige schijn in strijd met het voorgaande te allen tijde te voorkomen/te vermijden.
Artikel 7  – Einde deelname

Zowel de Stichting als een deelnemer komt de bevoegdheid toe om deelname, met inachtneming van een termijn van één maand, schriftelijk te beëindigen. De schriftelijke beëindiging dient één kalendermaand voorafgaand een nieuwe factuurperiode plaats te vinden. De deelname komt slechts formeel tot een einde nadat het verzoek tot beëindiging door de Stichting is verwerkt en bevestigd. Deelname eindigt zonder daartoe enige voorafgaande opzegging is vereist in geval van faillissement dan wel surseance van betaling van een deelnemer. Na het einde van deelname dient het logo van de Stichting alsmede enige verwijzing naar deelname aan de Stichting van de voorheen aangemelde websites verwijderd te zijn.

Artikel 8 – Leads

De Stichting streeft ernaar om deelnemers in contact te brengen met leads van potentiële klanten uit eenzelfde regio als de betreffende deelnemer, welke zich tot de Stichting wenden met een verzoek/opdracht.  In geval deze leads leiden tot een (betaalde) opdracht voor een deelnemer zal deze deelnemer een door het bestuur van de Stichting nader te bepalen vergoeding zijn verschuldigd.

De Stichting staat op geen enkele wijze in enige (rechts)verhouding tot de leads welke zich tot de Stichting wenden. Om deze reden aanvaardt de Stichting op geen enkele wijze aansprakelijkheid ten aanzien van  eventuele overeenkomsten welke tussen deelnemer(s) en een derde partij welke als gevolg van doorverwijzing door de Stichting tot stand is gekomen.

Artikel 9 – Gebruik Deals

De voordelen voortvloeiend uit de door de Stichting afgesloten overeenkomsten met derde partijen zijn enkel beschikbaar en toegankelijk voor deelnemers van de Stichting.  In geval van schorsing/het einde van deelname vervallen alle rechten en aanspraken die ten aanzien van deze overeenkomsten ontleend kunnen worden. Aanspraak doen op een dergelijke overeenkomst door een deelnemer dient te geschieden op de wijze zoals door (het bestuur van) de Stichting nader is bepaald.

Artikel 10 – Gebruiksvoorschriften communicatiekanalen Stichting

Deelnemers dienen zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de fora, chat applicaties of enige andere communicatiekanalen, waaronder maar niet beperkt tot de bijeenkomsten en media van de Stichting, en zal zich gedragen conform hetgeen door de Stichting mag worden verwacht van een zorgvuldig en toegewijd deelnemer.

Bij het gebruik van de communicatiekanalen van de Stichting verbindt de betreffende gebruiker zich ertoe de door de Stichting gehanteerde gedragsregels (http://www.pcdokters.nl/voorwaarden) in acht te nemen. Deelnemers welke hebben aangekondigd hun deelname te beëindigen of reeds hebben opgezegd zijn uitgesloten van verdere deelname aan de communicatiekanalen van Stichting PCDokters. Daarnaast zullen deelnemers:

 1. geen handelingen verrichten of content plaatsen/delen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
 2. Alleen content plaatsen welke aansluit bij het aangegeven onderwerp van de respectievelijke chat en (sub)forum kanalen en zich vooraf laten informeren indien hierover enige onduidelijkheid bestaat.
 3. alle op de website van de Stichting aangegeven of aan hem/haar gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht te nemen, waaronder aanwijzingen van het bestuur;
 4. zich onthouden van het plaatsen van content voor reclame- en of marketingdoeleinden;
 5. zich onthouden van het ontplooien van overige commerciële activiteiten (aanbieden/promoten van producten en/of diensten, het doen van offertes), tenzij hierdoor expliciet door een mededeelnemer om wordt verzocht. Opvolging van een dergelijk verzoek dient uitsluitend middels een direct kanaal te geschieden.
 6. geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met rechten van de Stichting en/of derden;
 7. zich onthouden van het plaatsen van content welke is gericht op het werven van personeel;
 8. zich onthouden van het doen van kritische uitlatingen ten aanzien van mede-deelnemers, de Stichting en/of het bestuur. Klachten en/of opmerkingen gericht tegen (het bestuur van) de Stichting dienen direct, middels een niet-openbaar kanaal aan het bestuur worden gericht;
 9. op een vertrouwelijke wijze omspringen met informatie betreffende gegevens van de Stichting, haar deelnemers en iedere andere partij welke op enige wijze in verband staat tot de Stichting.

Indien een deelnemer zich naar het oordeel van het bestuur geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van het bepaalde in dit artikel, is de betreffende deelnemer aan de Stichting, zonder dat een aanmaning of andere voorafgaande verklaring vereist is telkens voor elke niet-nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 250,-. Deze boete komt de Stichting toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen van de Stichting, daaronder mede begrepen het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding naast de boete.

Artikel 11 – Kosten

De Stichting brengt voor haar dienstverlening aan deelnemers kosten in rekening. De Stichting is ertoe bevoegd dit bedrag na aanvang van deelname eenzijdig te wijzigen, tenzij met een deelnemer anders is overeengekomen.

Alle overige bijzondere kosten voor de Stichting voortvloeiende uit de relatie met een deelnemer komen voor rekening van de deelnemer voor zover dit redelijk is. Alle belastingen, heffingen en dergelijke, ongeacht de titel en heffende/eisende partij, welke betrekking heeft op de relatie tussen de Stichting en een deelnemer, komen voor rekening van de deelnemer.

Kosten voor deelname zullen periodiek aan alle deelnemers in rekening worden gebracht middels een (digitale) factuur. Facturen van de Stichting kennen een betaaltermijn van twee weken. Het uitblijven van betaling binnen deze termijn leidt tot schorsing van deelname. Alle rechten en voordelen die een deelnemer middels deelname/lidmaatschap van de Stichting geniet, worden bij het uitblijven van tijdige betaling opgeschort.

Bij het uitblijven van betaling binnen de betaaltermijn, zal er één schriftelijke aanmaning volgen. Bij het uitblijven van betaling na ontvangst van de aanmaning zullen er door de Stichting incassokosten worden geheven. Pas nadat de het verschuldigde bedrag alsmede de opgebouwde incassokosten zijn voldaan kan deelname worden hervat. Kosten ten gevolge van het hervatten van deelname komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

De Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de afname van de aangeboden producten en diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Stichting en/of haar bestuursleden. Bij het inschakelen van derden zal de Stichting steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Stichting is echter niet aansprakelijk voor (vervolg) schade die het gevolg is van tekortkomingen van ingeschakelde derden.

Alle informatie, diensten en producten worden aangeboden door Stichting PCDokters zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Stichting PCDokters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de aangeboden informatie, producten en/of diensten van derden welke via PCDokters worden aangeboden.

Deelnemers vrijwaren de Stichting tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen of voortvloeien uit de activiteiten van de Stichting, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van de Stichting.

Beweringen en meningen zoals deze worden geuit door deelnemers op de communicatiemiddelen van de Stichting zijn die van de personen die aan het woord zijn, deze meningen en beweringen hoeven niet (noodzakelijkerwijs) die van de Stichting te zijn. De Stichting aanvaardt ten aanzien van dergelijke uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 13 – Vertrouwelijkheid

De Stichting behandelt alle informatie betreffende haar deelnemers, partners en sponsors als strikt vertrouwelijk, en zal deze onder geen omstandigheid informatie van deze delen met derden. Tevens verbindt de Stichting zich ertoe om uitingen en standpunten van deelnemers als strikt vertrouwelijk te behandelen en deze onder geen enkele omstandigheid te delen met derden i.e. niet-deelnemers.

Deelnemers zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie welke in de hoedanigheid als deelnemer van de Stichting is verkregen. In het bijzonder zullen deelnemers zich onthouden van het delen of op enige wijze verspreiden van:

 • bedrijfsgevoelige en/of commerciële informatie;
 • persoonlijke (contact)gegevens van deelnemers of andere partijen betrokken bij de Stichting;
 • hetgeen in vertrouwen is besproken op de communicatiekanalen van de Stichting.

Indien een deelnemer zich naar het oordeel van het bestuur geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van het bepaalde in dit artikel, is de betreffende deelnemer aan de Stichting, zonder dat een aanmaning of andere voorafgaande verklaring vereist is telkens voor elke niet-nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 250,-. Tevens kan de betreffende deelnemer worden geroyeerd in overeenstemming met hetgeen bepaald in artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 – Sancties

Het bestuur kan een sanctie opleggen aan een deelnemer in geval de deelnemer in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

Onverminderd enig ander recht van de Stichting op grond van de wet of deze algemene voorwaarden geldt dat indien een deelnemer in strijd handelt met de algemene voorwaarden de Stichting is gerechtigd om met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling:

 1. een deelnemer te schorsen, waarbij aanspraken/toegang tot de communicatiekanalen, leads, deals en overige voordelen per direct komen te vervallen tot en met het moment dat de schorsing wordt opgeheven;
 2. een deelnemer royeren, waarbij verdere deelname en toegang tot de communicatiekanalen, leads, deals en overige voordelen per direct en definitief komen te vervallen.

In geval het bestuur genoodzaakt is één van de bovengenoemde sancties toe te passen bestaat er voor de Stichting op geen enkele wijze verplichting tot restitutie van reeds door de betreffende deelnemer verbeurde kosten.

Artikel 15 – Bemiddeling/beslechting geschillen

De Stichting stelt zich beschikbaar om op verzoek van partijen op te treden als onafhankelijke bemiddelaar/deskundige in het kader van beslechting van geschillen ontstaan tussen deelnemers en eindgebruikers. De Stichting zal deze rol enkel vervullen indien betrokken partijen zich er schriftelijk toe verbinden aan het oordeel van de Stichting gevolg te zullen geven. Voorafgaand aan een dergelijk traject zullen de voorwaarden en afspraken omtrent beslechting van het geschil in een aparte overeenkomst worden vastgelegd.

Artikel 16 – Geschillen

Nederlands recht is van toepassing op de verhouding tussen de Stichting en haar deelnemers. Een deelnemer dient, op straffe van verval van zijn recht, zijn klacht inzake in het handelen van de Stichting schriftelijk aan de Stichting voor te leggen binnen één  maand nadat de deelnemer kennis heeft kunnen nemen van het opzettelijk handelen en/of de grove nalatigheid aan de zijde van de Stichting en/of haar bestuursleden, welke handeling of nalatigheid tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

De Stichting streeft ernaar een klacht binnen vier weken na ontvangst af te handelen. Indien deze termijn niet toereikend is, zal de deelnemer schriftelijk worden geïnformeerd over de voortgang van de behandeling van zijn klacht. Geschillen die na afhandeling van de Stichting uit de rechtsverhouding tussen de deelnemer en de Stichting voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse Rechter.

Artikel 17 – Overmacht

Geen van partijen bij een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van de Stichting.

Wanneer de overmacht situatie langer dan 60 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigden. Hetgeen rees ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 18 – Vernietigbaarheid

Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als vast komt te staan dat een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan wordt deze vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.

Artikel 19 – Overige bepalingen
Het is deelnemers verboden om zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting gedurende deelname en binnen één jaar na eindigen daarvan  activiteiten te ontplooien welke deels gelijk zijn aan de activiteiten op de Stichting. Indien een (voormalige) deelnemer handelt in strijd met deze bepaling verbeurt hij, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is een boete ten bedrage van € 5.000,- vermeerderd met € 250,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

Een actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te allen tijde terug te vinden op https://pcdokters.nl/voorwaarden/algemenevoorwaarden.pdf